;

Публікації

Відкрито запис на курс “Граматика ефективного спілкування” для дітей

Комплексний курс занять, що складається з трьох модулів: «Ази спілкування», «Основи самопізнання», «Етика спілкування», які проводяться у формі теоретико-практичних занять та ігрових тренінгів на моделювання різних ситуацій у спілкуванні, взаємодії з оточуючим світом, відпрацювання методик і технік самопізнання, самоаналізу, спілкування і взаємодії з оточуючими.

Мета програми:
- ознайомлення дітей з базовими положеннями теорії спілкування;
- розвиток і вдосконалення їхніх комунікативних навичок;
- навчання дітей розумінню себе, своїх емоцій і почуттів, взаємодії з однолітками, вчителями та батьками;
- сприяти формуванню інтересу та здатності до рефлексії, потреби в конструктивній міжособистісній взаємодії;
- розвивати творчі здібності, пізнавальну та розумову активність через залучення дитини до процесів самопізнання;
- сприяння формуванню соціальної компетентності, підвищенню культури спілкування, накопиченню комунікативного досвіду;
- виховувати доброзичливе ставлення до інших, уміння працювати в колективі;
- сприяти формуванню позитивних якостей емоційно-вольової сфери й адекватної самооцінки дітей.

Програма занять:
Модуль «Ази спілкування»: «Твоє спілкування з однолітками». «Я у власних очах і я очима інших».Психологічна гра «Репортаж від однокласника». «Ми дуже різні й цим цікаві один одному». Культура взаємин у колективі. Гендерна рівність. Прийоми викликання симпатії до себе. Роль близьких у житті людини. Контроль над власним настроєм. Страхи. Самооцінка. Дружба. Успіх
Модуль «Основи самопізнання»: Індивід. Індивідуальність. Особистість. Темперамент. Характер. Практичне заняття з елементами тренінгу на розвиток моральних якостей. Вихованість. Потреби й інтереси людини. Акцентуації характеру особистості. Свідомість і самосвідомість людини. Емоції та почуття Сприйняття та його особливості Увага. Воля. Мислення. Пам’ять.
Модуль «Етика спілкування»: Практичне заняття з елементами тренінгу «правила хорошого тону».Правила спілкування.. Культура розмови по телефону. Культура роботи та дозвілля на комп’ютері. Мистецтво володіти собою. Щастя та радість. Практичне заняття з елементами тренінгу «Уміти дорожити». Закоханість і кохання. Добро. Справедливість. Несправедливість. Відповідальність. Самостійність. Дозвілля. Милосердя та співчуття. Гідність.

Орієнтовні вікові групи: молодша (6-9 років), середня (10-13 років), старша (від 14 років).

Відкрито запис на курс “Театральне мистецтво для дітей”

Театральна студія ОЦ «Джерело» запрошує на навчання учнів з 6 до 17 років. Пропонуємо програми від початкового рівня навчання до підготовки до вступу у профільні вузи.
Заняття проводяться у формі теоретико-практичних занять, лекцій, авчально-розвивальних вправ, етюдів, репетицій, відеопереглядів, вистав, обговорення професійних вистав, конкурсів, фестивалів, концертів.

Метою навчальних програм профілю театрального мистецтва є формування і розвиток компетентностей особистості:
- оволодіння основними поняттями театрального мистецтва, історії театру;
- оволодіння навичками акторської майстерності, сценічної мови, сценічного руху, ритміки;
- формування та розвиток творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння театральним мистецтвом;
- виховання дбайливого ставлення до надбань світової, вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальних цінностей народу засобами мистецтва;
- професійного самовизначення.

Програма передбачає навчання у групах початкового, основного та вищого рівнів.

На початковому навчальному рівні звертається увага на виявлення творчих здібностей вихованців, підготовку їх до різноманітної діяльності, яку зумовлює специфіка театру. Програма передбачає вивчення базових елементів комплексу театральних дисциплін: акторська майстерність; сценічна мова; сценічний рух. Результатом занять на цьому рівні є уміння вихованців чути та бачити, слухати, фантазувати, уявляти.

Програма основного рівня спрямована на формування практичних акторських навичок, підготовку для постановки. Результатом навчання даного рівня є взаємодія з партнером, володіння голосом та тілом, розвиток почуття віри та правди. Програма передбачає поділ на курс акторська майстерність, сценічна мова, сценічний рух.
Акторська майстерність спямована на роботу з оволодіння елементами артистичної техніки, вихованці одночасно приступають до вивчення основ сценічного методу. Продовжуючи вивчення теорії та працюючи над собою, удосконалюється творча майстерність, з’являється спроба виявити себе як режисера, сценариста тощо.
Ораторське мистецтво спрямована на розвиток мовленнєвих технік, навчання виразно та яскраво передавати у сценічній діяльності всю різноманітність людських стосунків і почуттів за допомогою багатого на емоційне та інтонаційне вираження голосу, яскравого, правильного, логічно осмисленого мовлення.
Основи сценічного руху формування основних навичок виконання вправ на розвиток тіла та координацію рухів, виховання ритмічності. Завданнями для вихованців основного рівня навчання є продовження вивчення вправ для розвитку пластичності свого тіла, ускладнення вправ на розвиток координації, відчуття ритму, вивчення трюкових елементів сценічного руху. Завданнями вищого рівня є удосконалення виконавської майстерності, удосконалення пластичної виразності актора. На цьому етапі вивчається стильова поведінка та етикетні навички, формуються теоретичні та практичні основи театральної хореографії.

Програма вищого рівня навчання передбачає вдосконалення знань та умінь вихованців із подальшою орієнтацією на професійну підготовку. Результатом навчання вищого рівня є закріплення, розширення знань і навичок з основних дисциплін, розвиток фантазії та асоціативного мислення, показ вистав і підтримка постійно діючого репертуару.

Орієнтовні вікові групи: молодша (6-9 років), середня (10-13 років), старша (від 14 років).